Филоктет / Медеа | Р. Казахстан

Печати PDF
20.X. | 20:00
ФИЛОКТЕТ / МЕДЕА
НАРОДЕН ТЕАТАР НА ЗАПАДЕН КАЗАХСТАН, Р. КАЗАХСТАН

Филоктет
Автор
Хенри Милер

Медеа
автор
Жан Ануи

Режија
К. Касимов

Одисеј и Неоптоломеј
стигнуваат до брегот на пусто
острово, каде што извршуваат
гнасно дело – го оставаат и
го забораваат нивниот ранет
другар по оружје, борецот
Филоктет. Но, по кусдо време
се враќаат по него, затоа што
„невозможно е да се победи
без Филоктет“, како што
вели свештеникот. Доаѓа до
конфликт помеѓу нив четворица,
интересите на општеството и9
интересите на една личност,
базични и благородни мотиви за
на еден остров.


filoktet1

filoktet2

filoktet3

Новости новости

Error: Any articles to show

sponzori2017